PV ENERGY KFT.

Általános szerződési és szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek

 

Az általános szállítási feltételek a PV Energy Kft. (Szállító) által megújuló energia rendszer, naperőmű, napelem, szélerőmű, hőszivattyú berendezések és szolgáltatások valamint kiegészítők szállítására megkötött szállítási vagy vállalkozási szerződés (alábbiakban szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés aláírásával a Vásárló jelen feltételek megismerését és elfogadását igazolja.

A felek megállapodnak abban, hogy a Szállító személyesen írásban vagy elektronikus formában e-mailben illetve telefonon fogad el ajánlatkérést és megrendelést.

 

Az ajánlat tárgya és terjedelme

 

Amennyiben az Eladó ajánlatában másképp nem nyilatkozik, úgy az adás-vétel során a megrendelés időpontjában érvényes – Eladó által kiadott – árlista szerinti árakat kell alkalmazni.
Amikor az Eladó ajánlatot ad ki, ezen ajánlatban szereplő árak és (minőségi és mennyiségi) feltételek kizárólag az ajánlatban meghatározott termékekre vonatkoznak és egyéb megkötés hiányában egy hónapig maradnak érvényben.
A katalógusokban, prospektusokban specifikált termékekre vonatkozóan az Eladó mindenkor fenntartja a változtatás jogát.

 

Az adás-vétel létrejötte

 

Az adásvételi megállapodás akkor jön létre, ha

 • az adás-vételi szerződést mindkét szerződő fél aláírja
 • teljesülnek azok a kitételek, amelyek a megállapodásban rögzítésre kerültek az érvénybelépés feltételeként (pl. előlegfizetés).

 

Árak – fizetési feltételek – adók

 

 • Az árak ÁFA nélkül értendők.
 • A fizetési feltételek az ajánlatban szerepelnek.
 • Amennyiben ajánlat, adásvételi szerződés vagy egyéb megállapodás nem határozza meg az adott adás-vételre vonatkozó fizetési feltételeket, úgy a Vevő az áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét teljes egészében az átvételkor köteles készpénzben kifizetni Eladó részére.
 • Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a Ptk-ban szabályozott mértékű késedelmi kamatot felszámolni, melynek mértéke az MNB éves alapkamat kétszerese.
 • Eladó fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amig a tartozást részére ki nem fizették.
 • A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, ha az Eladó részbeni vagy egészbeni fizetésre tett felszólítása, 8 nap után is hatástalan marad, a Vevő feljogosítja Eladót, hogy bankszámlája ellen beszedési megbízást nyújtson be, vagy Eladó teljes joggal felmondhatja a szerződést.
 • A fenti rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, ha a Vevő egyéb károkra vagy érdekekre hivatkozik.
  Eladó fenntartja a jogot a részteljesítéseknek megfelelő részszámlázásra, kivéve, ha az adás-vételi szerződés ettől eltérően rendelkezik.
 • A Felek megállapítják, hogy az adás-vételi szerződésben meghatározott termékek  leszállítására és/vagy a vállalkozási szerződésben rögzített munkák megvalósítására a Vállalkozó a szerződés aláírásának napján a Magyar Nemzeti Bank által közétett hivatalos forint/euró devizaárfolyam figyelembevételével tett ajánlatot és a szerződést ennek figyelembe vételével kötötték meg. Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank által megállapított napi forint/euró devizaárfolyam a munka megkezdésének (termékek megrendelésének) napján a fent jelzett árfolyamtól a forint hátrányára legalább 5%-kal, azaz öt százalékkal eltér, az eltérésről a Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az árfolyamváltozásról történő tájékoztatásról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a munka átadásának napjáig az árfolyam-különbözet összegét megfizeti a Vállalkozó részére.
 • Amennyiben a beruházás megvalósításához szükséges napelemek, inverterek, illetve tartószerkezetek beszerzési ára a vállalkozási szerződés megkötésének napja és a beruházás megvalósítása megkezdésének (termékek megrendelésének) napja között legalább 5%-kal, azaz öt százalékkal emelkedett, a Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt az eltérés tényéről és annak mértékéről. A fent jelzett tájékoztatásról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a Megrendelő belátása szerint felmondhatja a vállalkozási szerződést, vagy a kötelezettség vállalhat az áremelkedésből adódó többletköltségek 15 napon belül történő megfizetésére. Amennyiben a fent jelzett határidőben a Megrendelő nem vállal kötelezettséget az áremelkedésből adódó többletköltségek megfizetésére, azt a Vállalkozó a vállalkozási szerződés Megrendelő általi azonnali felmondásának tekintheti vagy maga is jogosulttá válik a Vállalkozási Szerződés felmondására. Megrendelő az árfolyam hátrányos megváltozásából vagy a termékek beszerzési árának hátrányos megváltozásából fakadó esetleges szerződés megszűnés kapcsán (függetlenül attól, hogy a felmondást melyik fél eszközli) a Vállalkozóval szemben igényt nem érvényesíthet, tekintettel arra, hogy ezen külső körülmények hátrányos megváltozása a Vállalkozónak nem felróható.
 • Az árakat a Vevő és az Eladó bizalmasan kezeli, harmadik fél tudomására nem hozhatók.

 

Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére.

 

A Vásárló vállalja, hogy a megvásárolni kívánt termék ellenértékét legkésőbb a Számla kiállítását követő napon, aznapi értéknappal vagy a számlán feltüntetett fizetési határidővel elutalja a Szállító által megjelölt bankszámlaszámra.

 

Tulajdonjog fenntartása

 

A felek megállapodnak abban és ezzel a Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvett, de még, teljes egészében ki nem fizetett termék(ek) tulajdonjoga a Ptk. 6:216. § szerint a Szállítót illeti.

 • Eladó fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási költség) teljes mértékű megfizetéséig.
  Amennyiben a termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül kifizetésre, Eladó bármely pillanatban követelheti a leszállított termékek visszaszolgáltatását, legyenek azok bárki birtokában.
 • Amennyiben a termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékekre vagy a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették a vételár kifizetéséig az Eladónak zálogjoga van. Vevő kötelezi magát arra, hogy az Eladó tulajdonjogát képviseli az olyan harmadik féllel szemben, akinek a terméket tartalmazó berendezést eladni szándékozza.
 • Az átadástól számítva az elvesztés, lopás, károsodás valamint az esetleges, és nem az Eladó vétkességére visszavezethetően bekövetkező egyéb károk felelősségét Vevő viseli.

 

A Vásárló késedelmes, nem szerződésszerű teljesítése esetén a Szállító jogosult:

 

 • azonnali beszedési megbízást a Vásárló bankjához benyújtani a számla és a késedelem mértékének megfelelő kamatok értékéig, amelyet a Vásárló nem kifogásol. Ezen jogáról jelen szállítási feltételek elfogadásával kifejezetten lemond.
 • a fennálló követelést harmadik cégre engedményezni illetve a tartozás tényéről harmadik félnek felvilágosítást adni.

 

A Vásárló kijelenti, hogy:

 

 • csődeljárási, – felszámolási- illetve végelszámolás eljárás alatt nem áll;
 • nem kezdődött ellene sem bíróság, sem cégbíróság, sem más fórum előtt olyan eljárás, amely a gazdasági tevékenységét korlátozná és amely a jelen megállapodás teljesítését akadályozná;
 • lejárt, vagy végrehajtási fázisban lévő köztartozása nincs.

 

Szavatosság

 

A Szavatosság tekintetében Eladót a Ptk. vonatkozó rendelkezései kötelezik.
Az Eladó kötelezi magát arra, hogy minden olyan hibát kijavít, amely az általa végzett tervezési, gyártási vagy anyaghibából ered. Ez a kötelezettség nem érvényes arra a meghibásodási esetre, amikor:

 • az Eladó elírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás történt, vagy
 • az árut nem megfelelő módon tárolták, vagy
 • a telepítési szerelési és/vagy csatlakozási utasításokat nem tartották be.

 

Bármiféle szavatossági kötelezettség ugyanakkor kizárt: a fogyóeszközök esetében ill. ha a csere vagy javítás a termék természetes kopásából, vagy a termék felügyeletének hiányosságaiból, ill. a nem rendeltetésszerű használatból és/vagy az Eladó előírásainak be nem tartásából bekövetkező baleset következtében vált szükségessé, vagy még általánosabban, minden olyan esemény bekövetkeztében, amelyért nem az Eladó felelős.

 

Az Eladó szavatossági kötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a Vevő az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül a terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott végre.

 

Jótállás (garancia)

 

A jótállás időtartama
A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja. A jótállás csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek az elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított 24 hónap időtartamon, beépített alkatrészek tekintetében 12 hónapon belül jelentkeznek. A cserealkatrészekre és a megjavított alkatrészekre ugyanazok a garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti termékekre. Az előzőekben leírtaktól eltérő időtartamú garanciális kötelezettség Eladót csak abban az esetben terheli, ha az adás-vételi megállapodás során erre írásos nyilatkozatot ad.

A beépített inverterekre 5 év, a beépített napelemekre 15 év gyártói garanciát vállal.

 

A garancia gyakorlásának módozatai
A jelen garancia keretében az Eladó saját költségére, – a hiba jellegétől függően – a lehető legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát.

Az Eladót garanciális kötelezettsége a termék eredeti átadási helyén terheli. A javításokat vagy a cseréket az Eladó műhelyében ill. telephelyén végzi el, a besszállításról az Eladó gondoskodik, de a beszállítással kapcsolatban felmerülő költségek a Vevőt terhelik. Az eladó által beépített rendszer elemek esetén helyszíni

Abban az esetben, ha a javítást vagy a cserét a termék természetéből eredően, vagy a Vevő kifejezett kérésére csak a helyszínen lehet elvégezni, a javításra eső munkaerő költségeit az Eladó magára vállalja, de a meghibásodott részektől eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési költségeinek kizárásával.
Az utazási és helyszíni szállásköltségeket Eladó jogosult kiszámlázni Vevő felé.

Az előző pontban foglaltaktól eltérően kivételt képez az az eset, amikor az Eladó által szállított komplett berendezés valamely része hibásodik meg. Ezekben az esetekben ugyanis a meghibásodott rész kijavításához ill. kicseréléséhez szükséges helyszíni szétszerelési és összeszerelési költségek valamint az ezen tevékenységgel kapcsolatban Eladónál felmerülő utazás- és szállásköltségek is az Eladót terhelik.

 

A Vevő kötelezettségei

 

Ahhoz, hogy a jelen garanciát élvezhesse, Vevő köteles a hibák felfedezését követően azonnal Eladót értesíteni és részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. Lehetővé kell tennie Eladó számára a hiba feltárását és elhárítását. Ezenkívül az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását ill. elhárítását harmadik féllel végeztesse el.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:

 • rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,
 • szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
 • elemi csapás,
 • szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
 • a szükséges karbantartás hiánya miatt következett be.

 

Felelősség

 

Eladó felelősségét szigorúan az adás-vételi megállapodásban rögzített feltételek ill. a jelen Általános Szállítási Feltételek korlátozzák.

Ezekre is figyelemmel a Vásárló vállalja, hogy amennyiben ezen körülmények valamelyike megváltozik a szállítási szerződés hatálya alatt, azt haladéktalanul jelzi a Szállító felé, az ezen kötelezettség megszegéséből eredő jogkövetkezményért vagy kárért felel.

A Vásárló képviseletében aláíró személy kijelenti, hogy rendelkezik érvényes cégaláírási és képviseleti jogosultsággal. Ezen nyilatkozata valótlanságából eredő esetleges kárért személy szerint felelősséget vállal.

A Vásárló képviselője (ügyvezetője), aki a jelen szerződést aláírta, jelen szállítási feltételek elfogadásával akként nyilatkozik, hogy a Vásárló által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítására készfizető kezességet vállal. E kötelezettségvállalásra tekintettel akként nyilatkozik, hogy tisztában van a Ptk. LX. fejezetében részletezett kezességre – különösen a készfizető kezességre – vonatkozó törvényi szabályozással, és a kötelezettségvállalást e rendelkezések ismeretében tette.

 

Jogviták

 

Az Eladó által kiadott ajánlatokkal, vagy az általa teljesített eladásokkal kapcsolatos minden olyan jogvita, melyet Felek egymás közötti megállapodással rendezni nem tudnak, az Eladó székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

KÖTBÉR MEGÁLLAPODÁS A WEBOLDAL TARTALMI ELEMEINEK, SZÖVEGEINEK ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSÁHOZ / FELHASZNÁLÁSÁHOZ

 

A jelen weboldal – napelem-telepites-specialista.hu – és a hozzátartozó közösségi oldal böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalak üzemeltetőjének, a PV Energy Kft.-nek a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információ szerzésre használja fel. A weblap és közösségi oldal üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég  székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

 

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személynek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként 200.000 Ft/hónap azaz kétszáz-ezer forint havidíj összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

 

– (C) 2020. PV Energy Kft. – Flamich Péter